Ježíš

Poznat Ježíše, jeho podstatu a to jaký je, je výsadou, kterou může mít každý z nás.

Na zemi se nenajde jistě téměř žádný člověk, který by nikdy neslyšel o Ježíšovi.

Všeobecně se ví, že žil zhruba před 2 000 lety, že jeho posláním bylo pomáhat druhým, říkat lidem o existujícím nebi a živém Bohu. Ježíš se narodil s předem určeným záměrem. Byl člověkem, který rozhodl obětovat sám sebe, abychom my, lidé, mohli bez překážky znovu navázat důvěrný vztah s Bohem. Vztah postavený na pevných základech. Na přátelství, upřímnosti, sdílení a lásce. Mezi Bohem a lidmi vznikla chybováním člověka propast. Duchovně se od Boha oddělil a mnohdy se vydal svou vlastní cestou. Ježíš je prostředníkem smíření. Jeho smrt vyjadřuje nepodmínečnou Boží lásku k nám, lidem. Bůh nám skrze Ježíše odpustil. Vyjádřil nám lásku obětováním člověka, pro to, aby mohl být ve vztahu s námi všemi.

Vzkříšení Ježíše demonstruje Boží sílu a autoritu nad zlem. Ježíš po své smrti povstal k životu a nadále byl v kontaktu se svými učedníky. Poté odešel do nebe, ale i dnes můžeme my s ním komunikovat a mít vztah. Ježíš nám umožňuje získat plný potenciál.

Každý z nás v hloubi duše touží po klidu a pokoji, radosti a jistotě. Je úlevou vědět, že pro nás tady vždy někdo je. V těžších situacích si přejeme slyšet, že je vše v pořádku, že se vše zvládne a je o vše postaráno. Ve šťastných okamžicích si přejeme svoji radost sdílet. Jindy toužíme po radě, nasměrování a pomoci. Je skvělé zjistit, že to všechno lze prožívat nejen mezi lidmi, ale že je tu „něco víc“. Bůh je milující táta, kterému na každém z nás upřímně záleží, přeje si nás slyšet a přeje si, abychom slyšeli my jeho. Jediné, po čem touží, je mít důvěrný vztah s každým ze svých dětí.

Jednou z vlastností, které se všichni učíme, je trpělivost. Trpělivost Boha, který čeká na naše rozhodnutí setkat se s ním, může být pro nás dobrým příkladem.

Bůh také trpělivě čeká, až pochopíme, že jedinou skutečnou cestou k Bohu je Ježíš.

Jak ještě lze vnímat Ježíše. Kdo je? Jaký je?

Ježíš je kouč a mentor, jehož hlavním posláním je zejména ukázat lidem Boží podstatu a Boží vlastnosti. Bůh stvořil každého člověka dle svého obrazu, do každého z nás vtiskl kus sebe sama. Ježíšovou prací je láskyplným způsobem otevírat lidem srdce, která jsou v důsledku působení zla na zemi zraněná a oklamaná. Ježíš lidem pomáhá uvědomovat si skutečné hodnoty a tím v lidech probouzí touhu poznat, kdo Bůh ve skutečnosti opravdu je.

Ježíš nás vede k uvědomování si dobrých i špatných návyků. Nastavuje nám zrcadlo, poukazuje na mnohdy pokřivený žebříček našich hodnot a konfrontuje nás pravdou stejně jako to dělal v době, kdy žil na zemi. Někteří lidé ho tehdy milovali a porozuměli tomu, že se potřebují změnit, jiní ho nenáviděli a odmítali. Ježíš nebyl lidem lhostejný. Pobuřoval, ale také vzbuzoval v lidech zájem a touhu chtít víc. Probouzel v lidech víru a naději, stejně jako dnes.

Podstatnou částí Ježíšova poslání je duševní a fyzické uzdravení člověka a jeho osvobození.

Ježíš má pro lidi porozumění a soucit. Tím, že prožil život na zemi jako člověk a i on měl pocity, někdy i slabosti, ale také radosti, odhodlání a cíl, dokáže plně pochopit člověka, jeho podstatu a duši.

Ježíš je spravedlivý. Dává všem stejnou šanci ho znát. Všechny miluje stejně. Nedělá rozdíly mezi lidmi. Záleží pouze na člověku, jak se ke svému životu postaví a na jeho rozhodnutích.

Jeho předností je také jeho smysl pro humor a upřímnost.

Může být nejlepším přítelem a důvěrným průvodcem v životě každého z nás. Krása vztahu s ním spočívá v tom, že čím více ho poznáme a začneme mu důvěřovat, tím více z nás začne mizet strach.

Ježíš se snaží mluvit v životě každého z nás. A my můžeme mluvit s ním. Normálně, lidsky, vlastními slovy. Je výsadou a hrdostí s ním sdílet život a vědět, že jsme milovaní.

Bůh to má dobře vymyšlené a je pouze na nás, zda ho pustíme do našeho života.

Víte jakou máte hodnotu? Takovou, že Bůh za vás položil svůj život.

My milujeme, neboť on první miloval nás. (1.Jan 4:19)

Co o Ježíši říká Bible

 

Láska

Jan 3:16 Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Ježíš prezentuje Boha na zemi

Jan 1:14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

Konfrontace lidí

Jan 8:7 Kdo z vás je bez hříchu, ať na ni první hodí kámen.

Plný potenciál, přístup k Bohu

Efeským 2:4-8 Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem - milostí jste zachráněni - a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. 

Efeským 2:19 Proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do Boží rodiny.

Autorita nad zlem

Kolosským 1:13 On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království Syna své lásky, v němž máme skrze jeho krev vykoupení, odpuštění hříchů

Uzdravení

Marek 16:18 Ti kdo uvěří budou vzkládat ruce na nemocné a budou se mít dobře.

Skutky 3:16 A tohoto muže, kterého vidíte a znáte, na základě víry v Ježíšovo jméno toto jméno upevnilo a víra, která je skrze něho, mu dala toto plné zdraví před očima vás všech.